PrimaPc's Privacy Policy

PrimaPc respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. PrimaPc zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

PrimaPc gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij PrimaPc zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. (cookies)

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. U kunt ten alle tijde deze aanpassen.

Als u bij PrimaPc een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw PrimaPc account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

PrimaPc verkoopt uw gegevens niet 

PrimaPc zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PrimaPc gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PrimaPc geen cookies ontvangt. 

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PrimaPc, dan kunt u een e-mail sturen aan Info@primapc.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer PRIMAPC

 

Algemeen gebruik www.primapc.nl

Door deze internetsite te bezoeken en/of informatie van deze internetsite te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en condities van primaPc Beilen, zonder beperkingen of kwalificaties.

 

PrimaPc mag ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

 

Gebruik van deze internetsite

Deze website bevat een algemene internetsite in eigendom van en beheerd door PrimaPc. Voor afzonderlijke details over het verantwoordelijke filiaalbedrijf, zie de knop “Contact Informatie” in het navigatiemenu van de internetsite. PrimaPc beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat informatie op of via deze website ook geschikt of beschikbaar is in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

Copyright PrimaPc

Copyright © PrimaPc 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van PrimaPc (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

 

Intellectuele Eigendomsrechten

PrimaPc, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrimaPc of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van primaPc is het niet toegestaan links naar sites van PrimaPc weer te geven.

 

Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel PrimaPc zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt PrimaPc geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden.

Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De toepassing en effect hiervan kan zeer uiteenlopend verschillen, afhankelijk van de specifieke feiten die hierbij een rol spelen.

Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan PrimaPc niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

PRIMAPC SLUIT ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN/OF ENIGE SERVICE ZOALS OMSCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE INTERNETSITE, INCLUSIEF DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

 

Beperking van aansprakelijkheid

PrimaPc is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengst of winst, bedrijfsschade, of schade die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de service.

 

Nietigheid

Indien enige bepaling in deze gebruikerovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.

 

Informatie van derden

Deze internetsite kan hyperlinks of verwijzingen van en naar andere externe internetsites bevatten die niet onder controle staan van PrimaPc. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. PrimaPc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, Nederland.