Disclaimer PRIMAPC

 

Algemeen gebruik www.primapc.nl

Door deze internetsite te bezoeken en/of informatie van deze internetsite te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en condities van primaPc Beilen, zonder beperkingen of kwalificaties.

 

PrimaPc mag ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

 

Gebruik van deze internetsite

Deze website bevat een algemene internetsite in eigendom van en beheerd door PrimaPc. Voor afzonderlijke details over het verantwoordelijke filiaalbedrijf, zie de knop “Contact Informatie” in het navigatiemenu van de internetsite. PrimaPc beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat informatie op of via deze website ook geschikt of beschikbaar is in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

Copyright PrimaPc

Copyright © PrimaPc 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van PrimaPc (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

 

Intellectuele Eigendomsrechten

PrimaPc, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrimaPc of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van primaPc is het niet toegestaan links naar sites van PrimaPc weer te geven.

 

Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel PrimaPc zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt PrimaPc geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden.

Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De toepassing en effect hiervan kan zeer uiteenlopend verschillen, afhankelijk van de specifieke feiten die hierbij een rol spelen.

Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan PrimaPc niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

PRIMAPC SLUIT ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN/OF ENIGE SERVICE ZOALS OMSCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE INTERNETSITE, INCLUSIEF DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

 

Beperking van aansprakelijkheid

PrimaPc is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengst of winst, bedrijfsschade, of schade die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de service.

 

Nietigheid

Indien enige bepaling in deze gebruikerovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.

 

Informatie van derden

Deze internetsite kan hyperlinks of verwijzingen van en naar andere externe internetsites bevatten die niet onder controle staan van PrimaPc. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. PrimaPc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.


Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, Nederland.


Winkelwagen  

Geen producten

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Winkelwagen Afrekenen